Baso mere Nayanan me

बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
मोहनी मूरति सांवरि सूरति, नैणा बने बिसाल।
अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती-माल।।
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल।।

-: मीराबाई :-

Poem Submitted By : Dil Comments

Leave a comment

Ad code here9
Ad code here3
Ad code here6
Ad code here7